Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

BDOS

***** BDOS *****
Služby BDOSU ničí aktuální banku registru HL, DE, BC, AF a některé povolují přerušení NMI. Registr C je určený pro číslo služby, registry DE nebo E pro parametry služby, registr HL nebo A pro parametry výstupu. Obecně platí při návratu ze služby že je B=H a A=L.

Služby pro obecnou práci se systémem
0. Reset systému
12. Zjisti číslo verze systému

Služby pro práci se znakovým zařízením
11. Zjisti status konzole
6. Přímý vstup/výstup na konzoli
1. Vstup znaku z konzole
2. Výstup znaku na konzoli
9. Vypiš ASCII řetězec
10. Čti řetězec znaků z konzole

3. Vstup znaku ze snímače
4. Výstup znaku na děrovač

5. Výstup znaku na tiskárnu

7. Zjisti hodnotu I/O bytu
8. Nastav I/O byte

Služby pro práci s diskovými jednotkami
13. Reset diskového systému
37. Reset diskové jednotky
14. Vyber disk
25. Vrať číslo vybraného disku
32. Poskytni/změň číslo uživatele

24. Vrať vektor aktivních disků

28. Označ disk jako chráněný proti zápisu
29. Dodej hodnotu R/O vektoru

31. Dodej adresu bloku diskových parametrů
27. Dodej adresu alokačního vektoru

Služby pro práci se soubory
22. Založ soubor
15. Otevři soubor
16. Zavři soubor
23. Přejmenuj soubor
30. Nastav atributy souboru
19. Zruš soubor

17. Hledej první odpovídající položku v adresáři
18. Hledej následující položku adresáře

26. Nastav DMA adresu

20. Sekvenční čtení
21. Sekvenční zápis
33. Přímé čtení ze souboru
34. Přímý zápis do souboru
40. Popiš alokační blok nulami a potom do něho ulož záznam
36. Vrať číslo záznamu pro přímý zápis

35. Vypočti délku souboru

0. Reset systému
vstupní parametr: C 00H
výstupní parametr: -

Odevzdává řízení do BIOSu, který vykoná znovuzavedení modulů CCP a BDOS z disku do paměti, nastaví adresu DMA na hodnotu 0080H, zachová předtím vybraný disk a číslo uživatele. Potom odevzdá řízení na CCP. Tato služba má stejný efekt jako instrukce JP 0.

1. Vstup znaku z konzole
vstupní parametr: C 01H
výstupní parametr: A xxH znak

Přečte znak z konzole (čeká na jeho vstup). Když je kód přečteného znaku < 20H (SPACE) a není to znak CR, LF, TAB nebo BS, nevypíše ho na konzoli. Ostatní znaky zobrazí na konzoli.


2. Výstup znaku na konzoli
vstupní parametr: C 02H
E xxH znak
výstupní parametr: -

Zobrazí vystupující znak na konzoli, případně i na tiskárně, je-li zapnuta pomocí CTRL/P. Znak TAB zobrazí jako příslušný počet mezer.

3. Vstup znaku ze snímače
vstupní parametr: C 03H
výstupní parametr: A xxH znak

Přečte znak ze snímače děrné pásky (čeká na jeho vstup).

4. Výstup znaku na děrovač
vstupní parametr: C 04H
E xxH znak
výstupní parametr: -

Vyděruje znak na děrovači děrné pásky.

5. Výstup znaku na tiskárnu
vstupní parametr: C 05H
E xxH znak
výstupní parametr: -

Vytiskne znak na tiskárně.

6. Přímý vstup/výstup na konzoli
vstupní parametr: C 06H
E FFH (pro vstup znaku)
E xxH znak (pro výstup)
výstupní parametr: A xxH znak (byl-li požadován vstup)
A 00H nebo nedefinovaná hodnota

Je-li vstupní parametr 0FFH, čte status konzole (ptá se, zda nebyla stlačena klávesa). Jestliže nebyla žádná klávesa stlačena, vrací jako výstupní parametr 00, v opačném případě vrací ASCII reprezentaci vloženého znaku. Z uvedeného vyplývá, že se nečeká na vstup znaku z konzole! Na rozdíl od služby č. 1 nezobrazuje vstupní znak na konzoli. Je-li vstupní parametr různý od 0FFH, považuje tento parametr za ASCII kód vypisovaného znaku a vypíše ho na konzoli.

7. Zjisti hodnotu I/O bytu
vstupní parametr: C 07H
výstupní parametr: A xxH hodnota I/O bytu

Poskytne obsah adresy 0003. Na této adrese je u systémů Intel I/O byte.

8. Nastav I/O byte
vstupní parametr: C 08H
E xxH hodnota I/O bytu
výstupní parametr: -

Na adresu 0003 uloží vstupní parametr, který představuje I/O byte.

9. Vypiš ASCII řetězec
vstupní parametr: C 09H
DE xxxxH adresa počátku řetězcevýstupní parametr: -

Vypíše na konzoli textový řetězec od zadané adresy. Řetězec musí být ukončen znakem "$" (24H), před kterým výpis skončí. Výpis jednotlivých znaků vykonává stejně jako služba č.2.

10. Čti řetězec znaků z konzole
vstupní parametr: C 0AH
DE xxxxH adresa paměťového bufferu
výstupní parametr: -

Vstupní parametr je adresou počátku bufferu, který má následující strukturu:
MAX - 1 byte
SKUT - 1 byte
ZNAKY - SKUT bytů
kde MAX je maximální počet znaků (bytů), které je možné uložit do bufferu, SKUT bude skutečný počet znaků načtených do bufferu. Za tímto bytem jsou ZNAKY, t.j. ASCII reprezentace znaků tak, jak přišly z konzole. Vstup znaků z konzole je ukončen znakem CR nebo LF, které se ale do bufferu již neukládají. Buffer, který je třeba v paměti rezervovat pro načítání řádku z konzole, musí mít délku MAX + 2 byty. Jestliže byl buffer naplněn MAX počtem znaků, je vstup ukončen stejně, jako kdyby vstoupil znak CR.
Při zadávání řetězce znaků je možné vykonávat následující editační funkce: - DEL vymaže naposled napsaný znak z bufferu a zobrazí tento rušený znak na konzoli (DEL se do bufferu neuloží).
- BS vymaže naposled zapsaný znak z bufferu i z obrazovky (BS se do bufferu neuloží).
- CTRL/E vykoná fyzický přechod kurzoru na nový řádek obrazovky (obsah bufferu se nezmění).
- CTRL/X způsobí vymazání všech vložených znaků z bufferu i z obrazovky.
- CTRL/U způsobí vymazání všech vložených znaků z bufferu a nastaví kurzor na novém řádku pod pozici, odkud začíná načítávaný řádek.
- CTRL/R nastaví kurzor na nový řádek pod pozici, odkud začíná načítávaný řádek a vypíše aktuální obsah bufferu.
- CTRL/C Jestliže byl tento znak stlačený jako první, způsobí znovuzavedení operačního systému, jinak se uloží do bufferu.
- CTRL/P zapne/vypne tiskárnu, t.j. další vložené znaky se budou zobrazovat i na tiskárně (když tomu dosud tak nebylo), až do následujícího stlačení
CTRL/P. Hodnota CTRL/P (10H) se do bufferu neuloží. Ostatní znaky, pokud jsou zobrazitelné, t.j. jejich kód je >=20H, se při vstupu zobrazují na konzole (případně i na tiskárně při CTRL/P). Řídící znaky se zobrazují jako dvojznaky a to znak "^" a příslušné písmeno. Například 02H se zobrazí jako ^B (B má kód 42H), 1AH se zobrazí jako ^Z (Z má kód 5AH).

11. Zjisti status konzole
vstupní parametr: C 0BH
výstupní parametr: A xxH hodnota odpovídající stavu konzole

Je-li ve vstupním bufferu klávesnice nějaký znak (t.j. pokud byla stlačena klávesa konzole), vrátí hodnotu 01H (0FFH), v opačném případě vrátí 00H.

12. Zjisti číslo verze systému
vstupní parametr: C 0CH
výstupní parametr: HL xxH číslo verze (0022H)

Z důvodu možnosti dalšího rozvoje CP/M a z toho vyplývající možné nekompatibility mezi jednotlivými verzemi (při předpokladu, že vyšší verze může mít dalšínové služby, které nižší verze nemá), poskytuje tato služba uživatelským programům možnost zjistit verzi operačního systému. Volání vrátí v registru jednobytové číslo představující číslo verze (v našem případě 22H, protože jde o systém 2.2).

13. Reset diskového systému
vstupní parametr: C 0DH
výstupní parametr: -

Volání zabezpečí inicializaci diskového systému, t.j. nastaví DMA adresu na 0080H, vybere disk A, všechny ostatní disky označí jako neaktivní a všechny disky včetně disku A označí jako R/W. Tato služba není ekvivalentní se službou č. 0. Nedojde k znovuzavedení systému.

14. Vyber disk
vstupní parametr: C 0EH
E 0xH číslo vybíraného disku
výstupní parametr: -

Označí zadaný disk jako "vybraný", t.j. všechny následující diskové operace budou probíhat na tomto disku, pokud není explicitně v FCB uvedeno jinak. Vstupní parametr je 0 pro disk A, 1 pro B atd. až 15 pro P. Toto nastavení platí až do následujícího resetu diskového systému.

15. Otevři soubor
vstupní parametr: C 0FH
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Před prvním čtením ze souboru, nebo prvním zápisem do existujícího souboru je potřebné získat informace o tomto souboru. K tomuto účelu používáme službu "Otevři soubor". Soubor, který chceme otevřít, udáváme adresou jeho FCB. BDOS prohlédne adresář zadaného disku pro aktivního uživatele a hledá položku adresáře, která odpovídá bytům 1 až 14 v udaném FCB. (T.j. hledá položku, které odpovídá jméno, verze, EX, S1 a S2, přičemž S2 automaticky nuluje). Jestliže se ve jméně nebo verzi udané v FCB vyskytuje na pozici některého znaku otazník "?", není tento znak s odpovídající pozicí v položce adresáře porovnávaný. Nastane-li shoda s některou položkou adresáře (adresář je prohledávaný od začátku), je informace z této položky adresáře překopírovaná do FCB (t.j. čísla alokačních bloků souboru jsou dosazeny na pozici 16 až 31 v FCB). Služba Otevři soubor tedy zabezpečí obsazení daného FCB informacemi o rozsahu a umístění daného souboru na disku. Tyto informace v FCB jsou během následujících diskových operací s uvedeným souborem aktualizovány. Opětovné uložení aktualizovaného FCB do odpovídající položky adresáře zabezpečí služba "Zavři soubor". Výstupní parametr (kód adresáře) bude mít hodnotu 0FFH, jestliže daný soubor nebyl v adresáři nalezen, v opačném případě má hodnotu 0 až 3, což odpovídá pozici dané položky adresáře v sektoru adresáře (- pro aplikační programování nepodstatné).

16. Zavři soubor
vstupní parametr: C 10H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Soubor, který byl nějakým způsobem aktualizován, je potřebné uzavřít, t.j. informace o rozsahu souboru a jeho uložení na disku, které jsou během práce s tímto souborem průběžně zaznamenávané v FCB, je potřebné uložit do příslušné položky adresáře. Soubor, z kterého se jen četlo, není nutno zavírat, protože jeho rozsah ani umístění na disku se nezměnily. Jestliže byla operace uzavření úspěšná, výstupní parametr má hodnotu 0 až 3, v případě neúspěšného zavírání (např. soubor není na disku) vrací služba hodnotu 0FFH.

17. Hledej první odpovídající položku v adresáři
vstupní parametr: C 11H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Služba hledá od začátku adresáře položku, kterou popisuje FCB. V případě, kdy najde zadanou položku, dá k dispozici od DMA adresy záznam (128 bytů) adresáře, ve kterém je daná položka, a jako výstupní parametr vrátí kód adresáře (0 až 3). Volající program má potom tuto položku na adrese DMA + 32 * A. Jestliže hledaný soubor není v adresáři, má výstupní parametr hodnotu 0FFH. Ve jménu, nebo verzi souboru, udaného v FCB se může vyskytovat jeden, nebo více otazníků "?". V tomto případě, stejně jako při službě "Otevři soubor", není odpovídající znak v položce adresáře kontrolovaný na shodu. Otazník tedy zastupuje jakýkoli znak. V případě, že se otazník nachází na pozici DN (0. byte FCB), je prohledáván adresář vybraného disku a služba vrátí první nalezenou položku, která odpovídá danému FCB, i když je tato položka označena jako zrušená.

18. Hledej následující položku adresáře
vstupní parametr: C 12H
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Služba je ekvivalentní se službou č. 17 s tím rozdílem, že hledání je vykonáváno od předtím nalezené položky. Tuto službu je možné volat pouze bezprostředně po službě č. 17 nebo č. 18. Výstupní parametr má hodnotu 0FFH, jestliže tato položka v adresáři neexistuje, v opačném případě nabývá hodnoty 0 až 3, což je pořadové číslo položky v záznamu (sektoru) adresáře.

19. Zruš soubor
vstupní parametr: C 13H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Na disku se zruší soubor odpovídající zadanému FCB. Jméno a verze souboru mohou obsahovat jeden nebo více otazníků. V tomto případě jsou zrušeny všechny soubory odpovídající dané specifikaci. Služba vrací hodnotu 0FFH, jestliže zadaný soubor nebyl v adresáři nalezen, v opačném případě vrací hodnotu 0 až 3.

20. Sekvenční čtení
vstupní parametr: C 14H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH error 00H ok

Ze souboru (udaného pomocí FCB), který byl předtím aktivován službou "Otevři soubor", přečte následující 128 bytový záznam do paměti na adresu DMA. Záznam se přečte od pozice CR dané částí souboru a CR se přitom automaticky zvýší tak, že ukazuje na následující záznam souboru. (CR udává počet přečtených záznamů z dané části souboru). Jestliže se CR přeplní, automaticky se otevře další část (EX) souboru a CR se vynuluje. Služba vrátí hodnotu 00, když byla operace čtení úspěšná. Nenulová hodnota indikuje, že soubor už neobsahuje žádná data (jsme na konci souboru).

21. Sekvenční zápis
vstupní parametr: C 15H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH error 00H ok

Do souboru (popisovaného FCB), který byl předtím aktualizován službou "Otevři" nebo "Založ soubor", se zapíše 128 bytový záznam z adresy DMA. Záznam je uložen na pozici, na kterou ukazuje CR a tento se přitom automaticky zvýší tak, že ukazuje na následující budoucí záznam souboru. Když se CR přeplní, automaticky se otevře další část souboru a CR se nuluje. Při vykonání zápisu do existujícího souboru je příslušný starý záznam (daný CR) přepsán novým záznamem. Služba vrátí hodnotu 00, byla-li operace zápisu úspěšná. Nenulová hodnota indikuje plný disk.

22. Založ soubor
vstupní parametr: C 16H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Služba "Založ soubor" je podobná službě "Otevři soubor", s rozdílem, že FCB musí obsahovat jméno souboru, který se v adresáři nenachází. Operační systém vytvoří na disku prázdný soubor o nulové délce a jeho jméno zapíše do adresáře. Služba vrací hodnotu 0 až 3 při úspěšné operaci, nebo 0FFH, když v adresáři už není místo. Do takto vytvořeného souboru je možno zapisovat pomocí služeb č. 21 a č. 34.

23. Přejmenuj soubor
vstupní parametr: C 17H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Služba změní jméno souboru, specifikovaného prvními šestnácti byty FCB, na jméno, které je zadáno v druhé šestnáctici FCB. Kód disku na pozici 0 v FCB se využije pro výběr disku. Při návratu ze služby má výstupní parametr hodnotu 0 až 3 při úspěšném přejmenování, nebo 0FFH, když přejmenovávaný soubor na disku není.

24. Vrať vektor aktivních disků
vstupní parametr: C 18H
výstupní parametr: HL xxxxH vektor aktivních disků (2 byty)

Služba poskytne v registrech HL informaci o discích, které jsou aktivní, t.j. pro které systém ovládání souborů vytvořil příslušné tabulky v operační paměti. Bit 0 reg. L odpovídá jednotce A, bit 7 reg. H odpovídá jednotce P. Má-li bit hodnotu 1, znamená to, že odpovídající jednotka je aktivní.

25. Vrať číslo vybraného disku
vstupní parametr: C 19H
výstupní parametr: A 0xH číslo vybraného disku

Služba vrátí číslo vybraného disku, t.j. číslo 0 pro disk A, atd. až č. 15 pro disk P.

26. Nastav DMA adresu
vstupní parametr: C 1AH
DE xxxxH požadovaná DMA adresa
výstupní parametr: -

DMA adresa (DMA = Direct Memory Access) je adresa v operační paměti, kam se čte (odkud se zapisuje) sektor diskového souboru.
Poznámka: V případě většiny řadičů pružných disků nejde o přímý přístup do paměti, jak název DMA napovídá, ale DMA je třeba chápat jako ukládací adresu v operační paměti. Adresa DMA zůstává pro všechny následující diskové operace nezměněna až do dalšího volání služby č. 26. Vyjímku tvoří volání služeb č. 0 a 13, které nastavují DMA adresu na 0080H.

27. Dodej adresu alokačního vektoru
vstupní parametr: C 1BH
výstupní parametr: HL xxxxH adresa alokačního vektoru

Služba poskytne v registrech HL adresu počátku alokačního vektoru vybraného disku. Alokační vektor je tvořen posloupností bitů, přičemž každý bit této posloupnosti odpovídá příslušnému alokačnímu bloku. Je-li alokační blok volný, má příslušný bit hodnotu 0, v opačném případě má hodnotu 1. Délka alokačního vektoru, t.j. počet jeho bitů odpovídá max. počtu alokačních bloků a tedy závisí na kapacitě disku.

28. Označ disk jako chráněný proti zápisu
vstupní parametr: C 1CH
výstupní parametr: -

Služba označí vybraný disk jako chráněný proti zápisu (R/O). Na tento disk není možné zapsat soubor, mazat nebo přejmenovávat soubor. Tato ochrana trvá až do doby volání služby 0 nebo 13, které všechny disky v systému označí jako R/W, t.j. zruší jejich ochranu.

29. Dodej hodnotu R/O vektoru
vstupní parametr: C 1DH
výstupní parametr: HL xxxxH hodnota R/O vektoru

Služba poskytne v registru HL hodnotu R/O vektoru tvořeného posloupností bitů, z kterých každý odpovídá jednomu disku v systému. Má-li příslušný bit hodnotu 1, je odpovídající disk chráněný proti zápisu. Nejméně významný bit odpovídá disku A, atd.

30. Nastav atributy souboru
vstupní parametr: C 1EH
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód adresáře

Služba změní atributy souboru "chráněný proti zápisu" a "systémový" podle hodnoty příslušných bitů verze v FCB, tj. nastavený 7. bit prvního znaku verze označuje R/O, 7. bit druhého znaku verze označuje soubor jako systémový.

31. Dodej adresu bloku diskových parametrů
vstupní parametr: C 1FH
výstupní parametr: HL xxxxH adresa bloku diskových parametrů

Volání této služby poskytne v registru HL adresu v BIOSu, od které začíná blok diskových parametrů vybraného disku. Tento blok udává fyzické charakteristiky příslušného disku.

32. Poskytni/změň číslo uživatele
vstupní parametr: C 20H
E xxH číslo uživatele
E FFH pro poskytnutí čísla uživatele,
výstupní parametr: A xxH číslo uživatele (bylo-li požadováno)

Je-li vstupní parametr 0FFH, poskytne služba číslo právě nastaveného uživatele (0 až 15). V případě, že je vstupní parametr různý od 0FFH, předpokládá se, že je to číslo uživatele, které je třeba nastavit.

33. Přímé čtení ze souboru
vstupní parametr: C 21H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód chyby

Volání služby poskytne na nastavené DMA adrese 128 bytový záznam ze souboru (předtím aktivovaného službou "Otevři soubor"), popsaného v FCB, přičemž absolutní pořadové číslo tohoto záznamu v souboru bylo udáno v FCB+33 a FCB+ 34. Při volání služby musí být hodnota bytu na adrese FCB+35 nulová! Tato služba, na rozdíl od sekvenčního čtení, automaticky nezvýší udanou hodnotu čísla záznamu. Číslo požadovaného záznamu může nabývat hodnoty 0 až 65535 a může proto specifikovat část až 8 megabytů dlouhého souboru. Služba navíc automaticky nastaví v FCB odpovídající část souboru (EX) i číslo přečteného záznamu (CR). Vrácený výstupní parametr reprezentuje následující chybové kódy:

0 - žádná chyba, operace se vykonala,
1 - byla čtena nezapsaná data,
2 - tento kód není využit,
3 - nemůže uzavřít danou část souboru,
4 - chce číst z nezapsané části souboru,
5 - plný adresář,
6 - pokus o čtení mimo fyzický konec disku.

34. Přímý zápis do souboru
vstupní parametr: C 22H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód chyby

Služba je podobná službě předešlé s tím rozdílem, že vykonává přímý zápis do souboru. I chybové kódy, které služba vrací, jsou stejné.

35. Vypočti délku souboru
vstupní parametr: C 23H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: vrácená délka souboru na adresách FCB+33, FCB+34, FCB+35

Služba vrátí počet záznamů souboru udaného v FCB na adresy FCB+ 33, + 34, + 35. Soubor může mít délku 0 až 65536 záznamů (sektorů) a na uložení tohoto čísla jsou nutné 3 byty. Délka souboru podle nejvyššího pořadového čísla záznamu v nejvyšší přiřazené části souboru udává tedy pořadové číslo prvního volného záznamu na konci souboru. Byl-li ale soubor zapsán pomocí služby č. 34, nemusí délka odpovídat počtu uložených záznamů.

36. Vrať číslo záznamu pro přímý zápis
vstupní parametr: C 24H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: číslo záznamu na adresách FCB+33 a FCB+34

Při sekvenčním čtení nebo zápisu je udané v FCB číslo části (EX) souboru a pořadové číslo záznamu v této části (CR). Volání služby 36 poskytne na adresách FCB+33 a FCB+34 absolutní pořadové číslo záznamu (od začátku souboru) nehledě na právě otevřenou část souboru.

37. Reset diskové jednotky
vstupní parametr: C 25H
DE xxxxH vektor diskových jednotek
výstupní parametr: 0

Na rozdíl od služby č. 13, která vykonávala reset celého diskového systému (t.j. všech diskových jednotek), zabezpečuje tato služba reset jen zadaných diskových jednotek. Jako vstupní parametr se odevzdává 16 bitový vektor (délka odpovídá max. možnému počtu jednotek v systému), přičemž nejnižší bit odpovídá jednotce A, nejvyšší jednotce P. Jednotkám, na které chceme aplikovat reset (t.j. nastavit jako neaktivní a nechráněné proti zápisu) nastavíme v odevzdávaném vektoru odpovídající bit.

38. Tato služba není implementovaná

39. Tato služba není implementovaná

40. Popiš alokační blok nulami a potom do něho ulož záznam
vstupní parametr: C 28H
DE xxxxH adresa FCB
výstupní parametr: A xxH kód chyby

Služba má stejný efekt jako služba č. 34 s tím rozdílem, že v případě prvního zápisu do nově alokovaného bloku se tento nejdříve popíše binárními nulami a až pak se do něho uloží záznam. Vykonává vlastně před zápisem "inicializaci" obsahu alokovaného bloku. Chybový kód, který služba vrací, je stejný, jako v případě služby č. 34.

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google